OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home Nieuws Verklaring over de hervorming van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam
Verklaring over de hervorming van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam Afdrukken E-mail
maandag, 09 februari 2009 02:00

Het is redelijk uniek dat de fractievoorzitters en Dagelijks Bestuursleden van PvdA en Groenlinks in zes van de zeven westelijke stadsdelen het eens zijn geworden over het samenvoegen van de zeven stadsdelen tot drie. Lees hier de verklaring.

Geachte collegeleden,

Op 1 en 8 februari 2009 zijn ondergetekenden, vertegenwoordigers van de fracties en de Dagelijkse Besturen van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks uit de Baarsjes, Bos en Lommer, Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp, Oud-West en Westerpark, bijeen geweest1. Wij hebben met elkaar gesproken over de wenselijke bestuursvorm in Amsterdam-West. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden vanuit de wens bij te dragen aan een goed bestuur over dit kansrijke deel van Amsterdam en in de vertuiging dat wij, door middel van een gezamenlijk standpunt, positief kunnen bijdragen aan de lopende discussie over de hervorming van het bestuurlijk stelsel in Amsterdam. Er staat veel te gebeuren in Amsterdam-West. De fysieke opgave in dit gebied is groot: de komende 15 jaar zullen hier 17.000 woningen moeten worden gebouwd. Maar nog veel belangrijker: de maatschappelijke opgave in dit deel van de stad is immens. Of het nu gaat om de
inkomenspositie van veel bewoners, de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, of de kansen die we aan de Amsterdamse kinderen moeten bieden, er moet de komende jaren heel veel in Amsterdam-West gebeuren.

Er woedt op dit moment een discussie over de toekomst van het bestuurlijk stelsel in de stad. Die meningsvorming kent een tweetal elementen: een discussie over de verdeling van taken en bevoegdheden en een discussie over een eventuele nieuwe indeling van stadsdelen.
Laat één ding helder zijn: de komende maanden, voordat het besluit over de herziening van het stelsel door de Gemeenteraad wordt genomen,
moet ook duidelijk worden hoe de verdeling van taken en bevoegdheden tussen stad en stadsdelen opnieuw wordt gedefinieerd. Ook wij hebben een grote behoefte aan zo’n herdefiniëring: om adequater te kunnen functioneren zal er een overdracht van taken en bevoegdheden naar de stadsdelen nodig zijn. Het gaat hier met name om een aantal taken en bevoegdheden in het sociale domein waardoor we dienstverlening naar onze burgers substantieel kunnen verbeteren. Wij denken hierbij op korte termijn met name aan de decentralisatie van de WMO, re-integratie van werkzoekenden en inburgering. Daarenboven is het denkbaar dat ook een aantal taken ‘terug gaan’ naar de centrale stad. De besluitvorming hierover zou in onze optiek gelijktijdig met de besluitvorming over de herindeling van de stadsdelen dienen plaats te vinden in de Gemeenteraad.

In het meerderheidsstandpunt in het rapport van de Commissie Mertens wordt uitgegaan van een nieuwe indeling van Amsterdam-West in twee grote nieuwe stadsdelen. Ons, als ondertekenaars van deze verklaring, lijkt dit een onverstandig perspectief. Wij vinden de schaal van deze nieuwe stadsdelen te groot. De participatie van burgers en ondernemers dreigt hierbij in gevaar te komen. Dit geldt ook voor de toegevoegde waarde van schaal van stadsdelen om de lijnen tussen burgers, politiek/bestuur en ambtenaren zo kort mogelijk te laten zijn.
Wij hebben gezocht naar de juiste balans tussen een opschaling waarin zowel de nieuwe taken en bevoegdheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd, en tegelijkertijd participatie en korte lijnen met de burger gewaarborgd zijn.

In onze besprekingen hebben wij geconstateerd dat er een drietal belangrijke criteria zijn waaraan de nieuw te vormen indeling van de stadsdelen in West moet voldoen.
1- De fysieke en maatschappelijke opgaven in de nieuw te vormen stadsdelen zouden in balans dienen te zijn met de reguliere taken. Hiermee wordt voorkomen dat er stadsdelen ontstaan met eenzijdige zware fysieke en maatschappelijke opgaven en wordt voorkomen dat er stadsdelen ontstaan met voornamelijk reguliere taken. Er zou gezocht moeten worden naar combinaties met de juiste balans in deze
opgaven.2
2- Bij de herindeling ligt een kans om de harde grens van de A10 te slechten. Hiermee kan het risico op toenemende segregatie in deze stad tussen ‘binnen de ring’ en ‘buiten de ring’ bestreden worden. Dat kan wanneer er stadsdelen zijn die zich over die A10 uitstrekken.
3- Het is wenselijk wanneer er in West een niet al te groot verschil in inwoneraantal zou bestaan tussen het grootste nieuw te vormen stadsdeel en het kleinste nieuw te vormen stadsdeel.

Na een intensieve discussie op grond van bovenstaande uitgangspunten zijn wij tot de conclusie gekomen dat de stadsdelen in West tot drie nieuwe stadsdelen zouden moeten fuseren.

Wij constateren dat er, op grond van onze gezamenlijke uitgangspunten, een viertal fusiemodellen voor Amsterdam-West denkbaar zijn. Daarbij is het denkbaar dat er nog enige grenscorrectie zou worden uitgevoerd, om de door ons geformuleerde criteria te optimaliseren.
2 Bij onze analyse van de fysieke opgave hebben wij ons laten leiden door een analyse van de woningbouwproductie gedurende de komende 15 jaar per stadsdeel, omgerekend naar te bouwen woningen per 1000 inwoners. Bij onze analyse van de maatschappelijke opgave hebben wij ons laten leiden door een analyse van O&S uit augustus 2008 van de factorscore per stadsdeel van sociaaleconomische positie (opgebouwd uit data over werkeloosheid, bijstand, percentage sociale huur, waarde woning, inkomen, niet-westerse allochtonen, leefbaarheidsscore en
leefbaarheidsontwikkeling).

Deze vier fusiemodellen zijn achtereenvolgens:

Model
Stadsdeel 1
Stadsdeel 2
Stadsdeel 3
A

Bos en Lommer
Westerpark
Oud-West

Slotervaart
De Baarsjes
Geuzenveld-Slotermeer
Osdorp
B Geuzenveld-Slotermeer
Bos en Lommer
Westerpark
Oud-West
De Baarsjes
Slotervaart
Osdorp
C Westerpark
Oud-West
De Baarsjes
Bos en Lommer
Geuzenveld-Slotermeer
Osdorp
Slotervaart
D Oud-West
De Baarsjes
Slotervaart
Bos en Lommer
Westerpark
Geuzenveld-Slotermeer
Osdorp

Wij zouden u dringend willen verzoeken één van deze door ons geprefereerde, en dus van onderop tot stand gekomen en breed gedragen, modellen te verkiezen als nieuw indelingsmodel voor Amsterdam-West.

Hoogachtend,

De Baarsjes Martijn de Keizer, PvdA, fractievoorzitter
Coos Hoebe, GL, fractievoorzitter
Godfried Lambriex, PvdA, Dagelijks bestuur
Bos en Lommer Erik de Groot, PvdA, fractievoorzitter
Wessel Breunesse, GL, fractievoorzitter
Jeroen Broeders, PvdA, Dagelijks bestuur
Ger Timmer, GL, Dagelijks bestuur
Geuzenveld-Slotermeer Michel Brugman, PvdA, fractielid
Gülseren Eksik, GL, fractievoorzitter
Tys de Ruijter, GL, Dagelijks bestuur
Robin de Bood, PvdA, Dagelijks bestuur
Piet Dikken, PvdA, Dagelijks bestuur
Osdorp Cisca Ligtering, GL, fractievoorzitter
Erwin Spijker, PvdA, Fractievoorzitter
Kees Steenman, GL, Dagelijks bestuur
Ahmed Baâdoud, PvdA, Dagelijks bestuur
Oud-West Ditte Hofmeester, PvdA, fractielid
Yvonne Lammers, GL, Dagelijks bestuur
Bouwe Olij, PvdA, Dagelijks bestuur
Westerpark Ruben Boerkamp, PvdA, fractievoorzitter
Rutger Groot Wassink, GL, fractievoorzitter
Rolf Steenwinkel, PvdA, Dagelijks bestuur
Dick Jansen, GL, Dagelijks bestuur
Dirk de Jager, GL, Dagelijks bestuur
Martien Kuitenbrouwer, PvdA, Dagelijks bestuur
c.c. Gemeenteraadsfracties Partij van de Arbeid en GroenLinks

1 Er waren in beide overleggen ook vertegenwoordigers van beide partijen uit Slotervaart aanwezig. Zij hebben besloten deze brief niet te ondertekenen.

2 Bij onze analyse van de fysieke opgave hebben wij ons laten leiden door een analyse van de woningbouwproductie gedurende de komende 15 jaar per stadsdeel, omgerekend naar te bouwen woningen per 1000 inwoners. Bij onze analyse van de maatschappelijke opgave hebben wij ons laten leiden door een analyse van O&S uit augustus 2008 van de factorscore per stadsdeel van sociaaleconomische positie (opgebouwd uit data over werkeloosheid, bijstand, percentage sociale huur, waarde woning, inkomen, niet-westerse allochtonen, leefbaarheidsscore en leefbaarheidsontwikkeling).

 
HomeAgendaNieuwsContact