OSO 2.0

Op 1 mei 2010 heb ik mijn bedrijf OSO (OlijStedelijkeOntwikkeling) heropgericht. OSO bestond eerder tot september 2008.  Van september 2008 tot mei 2010 ben ik voorzitter geweest van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oud-West in Amsterdam. Een fulltime baan die zich niet laat combineren met het hebben van een eigen bedrijf. Per 1 mei jl. is aan de functie van stadsdeelvoorzitter een einde gekomen en ben ik weer begonnen met OSO.  Mijn specialisme is proces- en projectmanagement in stedelijke herstructureringsgebieden waarbij breed maatschappelijk draagvlak nodig is om tot veranderingen te komen.

Lees meer...
Home De raad Schriftelijke vragen Inzake stadsverwarming, antwoorden B&W
Inzake stadsverwarming, antwoorden B&W Afdrukken E-mail
dinsdag, 05 juli 2005 02:00

Aan de Gemeenteraad

Het raadslid de heer B.C.J. Olij heeft op 5 juli 2005, op grond van artikel 18 van het Reglement van Orde voor de Gemeenteraad, de volgende schriftelijke vragen tot het College van Burgemeester en Wethouders gericht:

1. Is het waar dat het College van Burgemeester en Wethouders zeer binnenkort zal besluiten over het verlenen van medewerking aan de aanleg van stadsverwarming in de westelijke tuinsteden?

2. Waaruit bestaat de medewerking van de gemeente?

3. Is bij de consumentenprijs voor deze stadsverwarming ook het principe toegepast van “niet meer dan anders”?

4. Is het waar dat de giga jouleprijs ondanks toegepaste kortingen toch nog 12,8% te hoog is voor de consument?

5. Is het waar dat de isolatiewaarde voor woningen die stadsverwarming krijgen is verlaagd? Zo ja, waarom?

6. Is het waar dat aan huurders een keramische kookplaat wordt aangeboden. Deze verbruikt veel stroom. Waarom is geen inductieplaat die minder strooom gebruikt aangeboden?

7. Waarom is niet besloten om voor de te renoveren woningen het tweede net (het oude gasnet) in stand te houden zodat de bewoners kunnen kiezen uit stadsverwarming of aardgas. Is bij het besluit betrokken het gegeven dat in het oostelijk havengebied wel een tweede gasnet ligt?

8. Op welke wijze heeft inspraak plaatsgevonden over de invoering van de stadsverwarming met de bewoners, de bewonersorganisaties, de stadsdeelbesturen en de stadsdeelraden?

Wij geven hierop de volgende antwoorden:

1. Op 5 juli 2005 hebben Burgemeester en Wethouders besloten overeenkomsten te ondertekenen waarin afspraken worden gemaakt over het aanleggen van een stadswarmtenet in Amsterdam Nieuw West en de levering van stadswarmte aan in principe alle in Nieuw West nieuw te bouwen en te renoveren woningen en voorzieningen/utiliteit. Het betreft de volgende twee overeenkomsten:
 Overeenkomst stadswarmtelevering Amsterdam Nieuw West tussen Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Stadsdeel Bos en Lommer, Stadsdeel Osdorp, Stadsdeel Slotervaart, gemeente Amsterdam en Vereniging Far West, Stichting Ymere, Algemene Woningbouwvereniging, Stichting Eigen Haard Olympus Wonen, Stichting Woonzorg Nederland.
 Overeenkomst stadswarmtelevering Amsterdam Nieuw West tussen Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Stadsdeel Bos en Lommer, Stadsdeel Osdorp, Stadsdeel Slotervaart, gemeente Amsterdam en Westpoort Warmte BV.
Beide overeenkomsten hebben elkaar als bijlage, alsmede een overeenkomst die is afgesloten tussen de genoemde woningcorporaties en Westpoort Warmte BV.

2.
 De gemeente heeft zich verplicht medewerking te verlenen aan de aanleg van de warmte-infrastructuur. Hiervoor gelden overigens de normale afspraken die in Amsterdam voor alle partijen gelden en die zijn vastgelegd in het Handboek Ondergrondse Infrastructuur.
 Bijzondere afspraken tussen de gemeente Amsterdam en Nuon m.b.t. het verleggen van kabels en leidingen zijn ook van toepassing op de te realiseren warmtevoorziening.
 De stadsdelen zullen worden betrokken bij het uit te voeren vooronderzoek naar de meest geschikte tracés voor het primaire en het secundaire warmtenet.
 Afgesproken is dat locaties voor Tijdelijke Warmtecentrales en Hulp Warmtecentrales in onderling overleg tussen stadsdelen en Westpoort Warmte zullen worden bepaald.
 De gemeente heeft bedongen dat onderstations worden opgenomen in de te realiseren nieuwbouw en dus niet in de openbare ruimte worden geplaatst.
 De gemeente heeft bedongen dat aanleg van de warmte-infrastructuur ter beperking van de overlast zoveel mogelijk zal worden gecombineerd met andere werkzaamheden aan de infrastructuur.
 De gemeente heeft het uitgangspunt vastgelegd dat alle nieuw te realiseren bebouwing wordt aangesloten op het warmtenet. De gemeente zal dit via erfpachtuitgifte effectueren.
 Het Afval Energiebedrijf van de gemeente Amsterdam is voor 50% aandeelhouder in Westpoort Warmte BV (WPW). De andere 50% is in handen van Nuon NV. WPW is een bestaande onderneming die restwarmte levert aan bedrijven in Amsterdam Westpoort.

3.
Ja, in de overeenkomsten is vastgelegd dat bewoners van warmtewoningen geen hogere uitgaven voor energie mogen hebben dan bewoners van een vergelijkbare woning met een aansluiting op het aardgasnet.

4.
De tussen woningcorporaties en Westpoort Warmte BV afgesproken GigaJoule-prijs behoort tot één van de laagste in Nederland. Op verzoek van de gemeente is door Adviesbureau Ecofys een vergelijking gemaakt van alle kosten die bewoners van een warmtewoning en van een vergelijkbare woning aangesloten op het aardgasnet maken. Deze vergelijking is toegepast op twee types woningen. Uit beide vergelijkingen is naar voren gekomen dat bewoners van een warmtewoning goedkoper uit zijn.

5.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de bovenwettelijke isolatie-eisen zoals vastgelegd in de Basiskwaliteit Woningbouw Amsterdam (BWA) los te laten voor woningen die in het Parkstadgebied worden aangesloten op het stadswarmtenet, met in stand houding van de voor deze woningen vastgestelde verlaagde grondwaarde. Dit besluit is genomen om de ontwikkelaars van de woningen meer financiële ruimte te geven om de hogere kosten die aansluiting op het warmtenet met zich meebrengt te compenseren. Het extra isolatiepakket is in de BWA opgenomen met het doel het milieu minder te belasten. In het geval van warmtelevering met gebruikmaking van restwarmte van de Afval Energiecentrale, waar hier sprake van is, gaat dit argument niet op. Deze warmte is restwarmte die dus niet speciaal wordt geproduceerd en als het niet gebruikt wordt voor warmtelevering in het Noordzeekanaal wordt geloosd. Er is hier dus geen sprake van extra belasting van het milieu als gevolg van een minder hoog niveau van isolatie.

6.
Ja, Westpoort Warmte en de woningcorporaties zijn op dit punt bewoners van sociale huurwoningen die gedwongen moeten verhuizen maximaal tegemoet gekomen. Voor deze huurders wordt een pannenset en een vierpits keramische kookplaat beschikbaar gesteld. Een keramische kookplaat wordt tegenwoordig veel toegepast en gebruikt niet per definitie meer stroom dan een inductie kookplaat.

7.
Bij te renoveren woningen zal per blok worden bekeken of er een warmteaansluiting kan worden gemaakt. Dit zal alleen mogelijk zijn bij renovatie op hoog niveau, waarbij de bewoners worden uitgeplaatst. In dat geval zullen alle leidingen worden verwijderd en vernieuwd. Aanleg van een gasnet leidt dan tot extra kosten voor de ontwikkelaars die aan de bewoners zullen worden doorberekend. Bovendien zal door de bewoners jaarlijks vastrecht voor de gasaansluiting moeten worden betaald.

8.
In de beginfase van het project heeft een drietal keer uitvoerig overleg plaatsgevonden met de Samenwerkende Bewonersorganisaties in de Westelijke Tuinsteden (SBWT). Dit heeft geresulteerd in een brief van de SBWT waarin geen bezwaar werd geuit tegen de komst van stadsverwarming als het comfort en de kosten niet afwijken van dat van woningen met een gasaansluiting. Als enige voorwaarde werd gesteld dat alle woningen een aansluiting moeten krijgen voor kookgas. Dit laatste bleek echter financieel niet haalbaar. Aan de eerste twee voorwaarden is in de overeenkomsten voldaan. In de eerste maanden van 2005 zijn de raadscommissies van de betrokken stadsdelen geïnformeerd en heeft binnen de commissies discussie plaatsgevonden.
Het bestuurlijk overleg Parkstad/Consortia heeft op 28 april 2005 overleg gevoerd met een vertegenwoordiging van bewonersorganisaties. Dit overleg heeft geresulteerd in de eis van de gemeente aan Westpoort Warmte en de corporaties met een beter bod te komen om voor bewoners de overgang naar elektrisch koken te compenseren. Dit heeft geresulteerd in de aanbieding van een keramische kookplaat.
De stadsdeelbesturen hebben de overeenkomsten mede ondertekend.

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,
E. Gerritsen, secretaris M.J. Cohen, burgemeester

 
HomeAgendaNieuwsContact